Wat is EBM?

"Evidence-Based Medicine (EBM) is the integration of individual clinical expertise with the best available external evidence and patient's values and expectations" (Sackett DL et al. BMJ 1996;312:71-72).

Bovenstaande definitie geeft de essentie van EBM weer: de zorgverlener vult zijn/haar kennis en klinische praktijkervaring aan met wetenschappelijk bewijsmateriaal ('evidence') en houdt rekening met de individuele noden en keuzes van de patiënt.

EBM-denken en toepassen begint met het adequaat formuleren van een klinische vraag onder de vorm van de zogenaamde 'PICO': over welk Probleem/welke Patiënt gaat het, wat is de beoogde Interventie, met welke Controle-interventie wil men vergelijken en in welke uitkomst (Outcome) is men geïnteresseerd? Bijvoorbeeld, heeft bij een patiënt met een niercrisis (Patient) een antiflogisticum (Intervention) een beter effect op recidief pijn (Outcome) dan een analgeticum (Control)?

Vervolgens gaat men op zoek naar beschikbaar en actueel bewijsmateriaal dat een sluitend antwoord biedt op deze vraag. Het is echter niet evident om gericht te zoeken in een onmetelijk aanbod van wetenschappelijke literatuur. CEBAM organiseert daarom workshops die het zoeken in de CEBAM Digital Library for Health (CDLH) toelichten en stimuleren. Een juiste zoekstrategie verhoogt immers de kwaliteit van het resultaat en de snelheid waarmee men iets terugvindt.

Evidence ontstaat niet zomaar: er gaat grondig, wetenschappelijk onderbouwd en medisch verantwoord onderzoek aan vooraf. Het resultaat van onderzoek moet vakkundig beoordeeld worden op inhoudelijk en methodologisch niveau. Dit is de zogenaamde 'critical appraisal'.

We kunnen dus pas echt spreken van Evidence-Based Medicine (EBM) als dit proces nauwgezet wordt gevolgd. Zo kan de zorgverstrekker op een gewetensvolle manier de meest passende onderzoeksresultaten ('evidences') aanwenden in de dagelijkse praktijk.

Juist omdat het om wetenschappelijk onderbouwde informatie gaat en niet om individuele veronderstellingen, leidt EBM de weg naar een betrouwbare, optimale zorgverlening.

"The most important barrier to increased use of EBM by practising physicians appears to be a lack of knowledge and familiarity with the basic skills, rather than skepticism about the concept" (CEBM - Centre for Evidence-Based Medicine, University of Oxford, www.cebm.net)​

Naar de CEBAM Digital Library for Health .
Aanmelden »
Bekijk onze toekomstige activiteiten .
Activiteiten »